Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


6. клас

7. клас
10. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити, 7. клас
Пробна матура, 12. клас

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторатиКУРСОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
6. клас, 7. клас, 12. клас


Електронно обучение

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

Един уникален начин за изучаване на учебния материал с помощта на компютър!

Практикумът ще бъде активен след 6 януари 2021 г.

Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

Изпитът по математика за външно оценяване за 7. клас е под формата на тест, включващ 23 задачи, от които 18 задачи с избираем отговор, 2 задачи с кратък свободен отговор и 3 задачи с разширен свободен отговор. Предлаганият курс е предназначен за затвърждаване на уменията, необходими за решаване на задачите с избираем отговор.

Включени са типови задачи в различни варианти, като по-голямата част от тях са с кратки решения.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Обучение чрез практика

От база данни с различни по сложност примерни изпитни задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по математика за 7. клас. Всеки вариант съдържа 18 задачи с избираем отговор. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите и кратки решения към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват.

Базата със задачи, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по математика, включен в първите 18 задачи от изпита за външно оценяване.

Задачи по теми от учебно-изпитната програма за 7. клас

I. Числа. Алгебра

1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост.
2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи.
3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение.
4. Разлагане на многочлени на множители.
5. Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
6. Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c.
7. Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b 0 и ax + b 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

II. Фигури и тела. Измерване

8. Лице и периметър на равнинни фигури.
9. Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
10. Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права.
11. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида).
12. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо).
13. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
14. Успоредни прави – признаци и свойства.
15. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
16. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема.
17. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл.
18. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник.
19. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.
20. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника.
21. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

III. Елементи от вероятности и статистика

22. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики.
23. Множества и операции с тях.
24. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

IV. Логически знания. Моделиране

25. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност.
26. Средноаритметично на две и повече числа.
27. Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

Достъп до практикума по математика

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по математика на Учебен център "Регалия" за 7. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по математика, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 120 лв.

Общата цена при закупуване на практикума по математика и практикума по български език и литература е 180 лв. (с 25% отстъпка).

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

"Регалия груп" ООД
Банка: "Юробанк България" АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG22BPBI79401084081003
Основание: Практикум по математика за 7. клас и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail на адрес regalia@abv.bg с:

  • имената на ученика;
  • практикум(и), в който да бъде включен;
  • училището, в което учи;
  • телефонен номер за връзка.

Практикумът ще бъде активен след 6 януари 2022 г.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

 

Практикум по БЕЛ за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по БЕЛ за зрелостници


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 

© 2006-2022 Учебен център "Регалия"